ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด  (09/05/2559)

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

 • แต่งกายสุภาพ สำรวมกิริยา ไม่พูดคุยเสียงดัง และ ไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น
 • ถอดรองเท้าที่ชั้นวางรองเท้า ที่จัดเตรียมไว้ให้
 • ต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งที่ต้องการยืมเอกสารออกนอกห้องสมุด
 • ต้องแสดงหนังสือ เอกสาร และสิ่งของต่อบรรรณารักษ์เพื่อให้ตรวจก่อน ออกจากห้องสมุด
 • ห้ามนำอาหาร ของขบเคี้ยวและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุดและไม่ใช้
  ห้องสมุดเป็นที่พักผ่อนนอนหลับ
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในห้องสมุด
 • ห้ามฉีก กรีด หรือตัด หรือกระทำการอันใดให้เกิดการชำรุด เสียหาย แก่หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพิ์ทุกชนิดของห้องสมุด
 • ไม่นำหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกจากห้องสมุด โดยไม่ได้ยืมอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ
 • ในกรณีผู้ยืมทำหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ชำรุด สูญหาย ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ทั้งสิ้น
 • ต้องดูแล ระมัดระวังทรัพย์สินที่มีค่าส่วนตัวหากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ

ไฟล์แนบ :  

ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library