เกี่ยวกับเรา

100_3841.JPG

ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีหน้าที่หลักดังนี้

1. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้มีปริมาณและคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการใช้

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ตามหลักสูตร นโยบายของวิทยาลัย

2. ให้บริการสารสนเทศแก่ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา

ส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่าน

3. พัฒนาคุณภาพของห้องสมุดให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด

5. จัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน

ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library